SMLUVNÍ ODMĚNA


Odměna nezahrnuje žádné hotové výdaje, a pokud není výslovně v písemné smlouvě s klientem upravena odměna jinak,
je odměna určena dle ceníku takto:

 

1.    HODINOVÁ

Základní sazba smluvní odměny činí 3.000,- Kč bez DPH za hodinu.

Na tuto částku smluvní odměny je dán nárok vždy, pokud není výslovně stranami dohodnuto jinak.

Pro dlouhodobé smluvní klienty je základní sazba snížena na 2.500,--Kč bez DPH za hodinu.

 

a)  snížená sazba odměny činí 2.000,- Kč bez DPH za hodinu.

      Tato odměna může být dle dohody uplatněna podle náročnosti v těchto případech:

 •  ve věcech, kdy výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká, nepřesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH;
 • v případech zastupování společnosti jako věřitele v insolvenčním řízení či konkurzním řízení dle dřívějších předpisů, vykonávacím nebo exekučním řízení, pokud pohledávka nepřesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH;
 • v jednoduchých případech rodinného práva s výjimkou majetkového vypořádání;
 • pro ztrátu času na cestě;

 

b)  zvýšená sazba odměny ve výši 3.500,- Kč bez DPH za hodinu

      při poskytování právních služeb, nebude-li dohodnuto pro konkrétní případ jinak:

 • ve věcech mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího jazyka nebo u věcí časově náročných;
 • ve věcech, kdy výše peněžitého plnění nebo cena věci či práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká, přesahuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH;
 • ve věcech týkajících se obchodních korporací, nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností, zejména
 • ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku;
 • ve statusových věcech obchodních společností, družstev a jiných korporací;
 • ve věcech vyplývajících z právních vztahů, které souvisejí se zakládáním, změnami a rušením obchodních společností, družstev, obecně prospěšných společností, nadací nadačních fondů a jiných obchodních korporací včetně sdružení subjektů bez právní subjektivity;
 • ve věcech týkajících se právních vztahů mezi veřejnými korporacemi (družstvy, nadacemi, nadačními fondy a obecně prospěšnými společnostmi apod.) a jejich zakladateli (společníky, členy, zřizovateli apod.), jakož i mezi společníky společnosti (členského vztahu k družstvu apod.), o vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka (akcie, členská práva a povinnosti apod.) a o vztahy související se zvýšením základního kapitálu (přistoupením společníka, akcionáře, člena apod.);
 • ve věcech týkajících se právních vztahů mezi obchodními společnostmi (družstvy, nadacemi apod.) a jejich statutárními orgány, likvidátory či jinými orgány;
 • ve věcech z právních vztahů vyplývajících mezi prokuristou a podnikatelem, který prokuru udělil apod.
 • ve věcech veřejných zakázek a ochrany hospodářské soutěže;
 • ve věcech nekalosoutěžního jednání;
 • ve věcech týkajících se obchodního tajemství a obchodní firmy (jména) podnikatele;
 • ve věcech týkajících se cenných papírů;
 • ve věcech daňového poradenství;
 • ve věcech práv duševního vlastnictví (zejména upravených právem autorským, právem průmyslového vlastnictví apod.);
 • ve sporech o správních žalobách ve smyslu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů a ve sporech podle části páté zákona č. 99/1963Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

c)  mimořádná sazba odměny ve výši 4.500,- Kč bez DPH za hodinu při poskytování právních služeb:

 • ve věcech, kdy výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká, přesahuje částku 30.000.000,- Kč bez DPH
 • ve věcech podléhajících:
 • režimu práva EU
 • režimu práva cizích států
 • ve sporech řešených cizozemskými soudy či cizozemskými rozhodčími soudy

 

Pokud není dohodnuto jinak, je vždy účtován čas strávený poskytováním služby za každou započatou hodinu.

 

 

 2.     FIXNÍ (pevná částka) za vyřízení konkrétní záležitosti

  (např. za vypracování obchodních podmínek, za vypracování smlouvy, založení společnosti, za zastupování v soudním sporu apod.);

 

 

 3.      PAUŠÁLNÍ

    kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná měsíční pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce, nebo  s pravidelným vyúčtováním hodin;

 

 

K odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů je vždy připočítána částka DPH dle aktuální sazby.

 

Pokud není výslovně provedena volba typu odměny, platí, že odměna je hodinová.