OBČANSKÉ PRÁVO VČETNĚ VZTAHŮ SPOTŘEBITELSKÝCH I PODNIKATELSKÝCH:

OBČANSKÉ PRÁVO VČETNĚ VZTAHŮ SPOTŘEBITELSKÝCH I PODNIKATELSKÝCH:

 • Zastupování klientů při všech občanskoprávních sporech
 • Vedení jakékoliv civilní právní agendy klienta
 • Sepisování všech druhů smluv, žalob a podání
 • Darovací a kupní smlouvy na movité věci
 • Neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • Vrácení daru
 • Sousedské vztahy
 • Náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • Ochrana spotřebitele – uplatnění práv z reklamací
 • Vztahy mezi spotřebitelem a podnikatelem – příprava vzorových dokumentů
 • Vztahy mezi podnikateli – od vzniku vztahu po konečnou realizaci a uplatnění všech práv
 • Příprava a posuzování různých typů obchodních smluv, dohod, rámcové smlouvy, všeobecné obchodní podmínky apod.
 • Vymáhání pohledávek právní cestou – smírčí, mediační a rozhodčí řízení
 • Exekuce a výkon rozhodnutí
 • Zápůjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • Osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • Dědické právo včetně zastoupení v dědickém řízení, příprava závětí, uplatnění dědických práv
 • Svěřenské fondy