PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  • Sepis a revize nakladatelských, vydavatelských a licenčních smluv
  • Sepis a revize smluv o dílo podle autorského zákona a smluv o užití díla
  • Zastupování při vyjednávání smluvních podmínek
  • Konzultace a poradenství autorům hudebních, výtvarných, audiovizuálních a jiných uměleckých děl
  • Zpracování právních rozborů a stanovisek
  • Zastupování autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů ve sporech z autorského práva
  • Právní podpora při řešení vztahů s kolektivními správci autorských práv